Kalimat Talak di dalam al-Qur'an


Talak adalah perkataan Arab, bermaksud penceraian, bercerai, menceraikan dan sebagainya. Daripada kata akarnya terbit tiga perkataan, iaitu talaqa, tallaqa, dan intalaqa. Perkataan ketiga tidak mempunyai sebarang kaitan dengan cerai, tetapi bermaksud bertolak atau dilepaskan. Namun, semua disenaraikan juga di sini, tetapi ayat-ayat berkaitan penceraian suami isteri, atau hubungan mereka, diwarnakan biru.

Dimuatkan juga dua lagi perkataan berkaitan hubungan suami-isteri, iaitu zihar yang terbit daripada zahara dan tafarraqa. Senarai ayat-ayat mereka berada di hujung halaman ini.

Ayat-ayat mengandungi kalimat talak adalah seperti berikut:


i. talaqa - divorce; setting free

2:226. Bagi orang-orang yang bersumpah memantangkan diri daripada perempuan-perempuan mereka, mereka tunggu empat bulan. Jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.
2:227. Tetapi jika mereka memutuskan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Mendengar, Mengetahui.

2:229. Penceraian (talak) adalah dua kali; kemudian tahan dengan baik, atau lepaskan dengan baik. Tidaklah halal bagi kamu untuk mengambil daripada apa kamu sudah beri mereka kecuali keduanya takut bahawa mereka tidak dapat lakukan had-had (hudud) Allah. Jika kamu takut mereka tidak dapat lakukan had-had Allah, maka tidak salah ke atas mereka untuk dia (isteri) menebus dengannya. Itu had-had Allah; jangan mencabulinya. Sesiapa mencabuli had-had Allah, mereka itulah orang-orang zalim.


ii.
tallaqa -
to divorce. (pcple. pass.) a divorced woman

2:228. Perempuan-perempuan yang diceraikan akan tunggu sendiri selama tiga haid, dan tidaklah halal bagi mereka untuk sembunyikan apa yang Allah cipta di dalam rahim mereka jika mereka percayai Allah dan Hari Akhir. Pada masa itu suami-suami mereka adalah lebih berhak untuk kembalikan mereka jika mereka hendak membetulkan. Bagi mereka ada hak yang baik seperti ke atas lelaki, tetapi para lelaki mereka adalah satu darjat di atas mereka; Allah Perkasa, Bijaksana.

2:230. Jika dia ceraikannya, dia (isteri) tidak halal baginya sesudah itu sehingga dia kahwin suami lain. Kemudian jika dia (suami baru) ceraikannya, maka tidak salah ke atas mereka untuk kembali kepada satu sama lain, jika mereka sangka mereka akan lakukan had-had Allah. Itu had-had Allah; Dia jelaskannya bagi kaum yang tahu.

2:231. Apabila kamu ceraikan perempuan-perempuan, dan mereka sampai tempoh mereka, maka tahanlah mereka dengan baik, atau lepaskan mereka dengan baik; jangan tahan mereka dengan paksa untuk mencabuli; sesiapa yang buat demikian itu menzalimi dirinya sendiri. Jangan ambil ayat-ayat Allah dalam olok-olokan, dan ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu, dan al-Kitab, dan Kebijaksanaan, yang Dia turunkan kepada kamu untuk menegurkan kamu. Dan takutilah Allah, dan ketahuilah bahawa Allah tahu segala sesuatu. 

2:232. Apabila kamu ceraikan perempuan-perempuan, dan mereka sampai tempoh mereka, jangan halangi mereka daripada kahwini suami-suami mereka, apabila mereka sudah saling setuju antara mereka, dengan baik. Dengan ini ditegurkan sesiapa antara kamu yang percayai Allah, dan Hari Akhir. Itu lebih suci dan lebih bersih bagi kamu; Allah tahu, dan kamu tidak tahu.

2:236. Tidak ada kesalahan ke atas kamu jika kamu ceraikan perempuan-perempuan sedang kamu belum sentuh mereka, dan tidak juga tetapkan sebarang bahagian untuk mereka; namun demikian, berilah peruntukan untuk mereka - orang yang mewah menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya - satu peruntukan dengan baik; satu kewajipan bagi orang-orang buat baik. 

2:237. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, dan kamu sudah pun tetapkan bagi mereka bahagian yang ditentukan, maka (berilah) setengah daripada apa kamu telah tetapkan, kecuali jika mereka maafkan, atau dia maafkan yang di tangannya ikatan perkahwinan; bahawa kamu maafkan adalah lebih dekat dengan takwa. Janganlah lupakan pemberian sesama kamu. Sesungguhnya Allah lihat apa kamu buat.

2:241. Bagi wanita-wanita yang diceraikan, (diberi) peruntukan dengan baik sebagai suatu kewajipan bagi orang-orang bertakwa.

33:49. Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu kahwini perempuan-perempuan yang mukmin, dan kemudian ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, tiadalah tempoh bagi kamu untuk kira terhadap mereka; maka berilah peruntukan bagi mereka, dan lepaskanlah mereka dengan pelepasan yang manis.

65:1. Wahai Nabi, apabila kamu ceraikan perempuan-perempuan, maka ceraikan mereka apabila mereka sampai tempoh mereka. Hitunglah tempoh itu, dan takutilah Allah, Pemelihara kamu. Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan juga biarkan mereka keluar, kecuali mereka lakukan kesumbangan yang nyata. Itu had-had (hudud) Allah; sesiapa mencabuli had-had Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak tahu mungkin setelah itu Allah adakan perkara yang baru.

66:5. Mungkin, jika dia ceraikan kamu, Pemeliharanya akan tukarkan dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang muslim, yang mukmin, yang patuh, yang bertaubat, yang menyembah, yang berpergian, yang janda, dan yang dara.


iii.
intalaqa
-
to depart, to set forth; to be loosed

18:71. Maka mereka bertolak; sehingga apabila mereka naik di atas kapal, dia melubanginya. Berkata, "Apa, adakah kamu melubanginya untuk tenggelamkan ahlinya? Sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu yang buruk."

18:74. Maka mereka bertolak; sehingga apabila mereka bertemu seorang anak lelaki muda, dia membunuhnya. Berkata, "Apa, adakah kamu bunuh satu jiwa yang suci, dan bukan kerana membalas untuk jiwa yang dibunuh? Sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu yang dahsyat."

18:77. Maka mereka bertolak; sehingga apabila mereka datang kepada penduduk sebuah bandaraya, mereka minta makanan daripada penduduknya, tetapi mereka tolak tolak mereka sebagai tetamu. Kemudian mereka dapati sebuah tembok yang hendak roboh, lalu dia tegakkannya. Berkata, "Sekiranya kamu hendak, tentu kamu ambil upah untuk itu."

26:13. Dan dadaku jadi sempit, dan lidahku tidak dapat dilepaskan; maka utuslah kepada Harun.

38:6. Dan pembesar-pembesar mereka bertolak, "Jalanlah! sabarlah pada tuhan-tuhan kamu; ini sesuatu yang dihendaki.

48:15. Orang-orang yang ditinggalkan akan berkata apabila kamu bertolak kepada rampasan perang, untuk mengambilnya, "Biarlah kami ikut kamu", dengan hendak menukarkan perkataan-perkataan Allah. Katakanlah, "Kamu tidak akan ikut kami; begitulah Allah berkata sebelumnya." Kemudian mereka akan berkata, "Tidak, tetapi kamu dengki kepada kami." Tidak, tetapi mereka tidak faham kecuali sedikit.

68:23. Maka mereka bertolak; mereka saling berbisik,

77:29. Bertolaklah kepada apa yang kamu telah dustakan! 

77:30. Bertolaklah ke lindungan yang mempunyai tiga cabang,

- A Concordance of the Qur'an ms 1236

 

Zihar terbit daripada zahara yang bermaksud "to support, to help; to divorce, to be as one's mother's back (a pre-Islamic custom of divorce whereby a man declared to his wife, "You are to me as my mother's back"; the declaration is known as zihar)"


Terdapat enam ayat yang mengandungi zahara. Tiga daripadanya berkait dengan hubungan suami-isteri, seperti berikut:

33:4. Allah tidak buatkan seseorang lelaki dua hati di dalam dadanya; dan tidak juga Dia buatkan isteri-isteri kamu apabila kamu menzihar (berkata, "Kamu, padaku, adalah seperti punggung ibuku") sebenarnya ibu-ibu kamu, dan tidak juga Dia buatkan anak-anak angkat kamu sebenarnya anak-anak kamu. Itu ucapan kamu sendiri, dengan mulut kamu; tetapi Allah mengatakan yang benar, dan Dia beri petunjuk pada jalan.

58:2. Orang-orang antara kamu yang menzihar isteri-isteri (berkata kepada isteri-isteri, "Kamu, padaku, adalah seperti punggung ibuku!") mereka, mereka bukanlah ibu-ibu mereka; ibu-ibu mereka hanyalah yang beranakkan mereka, dan mereka benar-benar mengatakan satu ucapan yang mungkar, dan dusta. Namun begitu, sesungguhnya Allah Pemaaf, Pengampun. 

58:3. Dan orang-orang yang menzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka telah mengatakan, mereka akan merdekakan seorang hamba sebelum keduanya menyentuh satu sama lain. Dengan itu kamu ditegurkan; dan Allah sedar apa kamu buat.
58:4. Tetapi sesiapa yang tidak dapatkannya, maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya
sentuh satu sama lain. Dan jika sesiapa yang tidak boleh, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin - itu, supaya kamu percayai Allah dan Rasul-Nya. Itu had-had (hudud) Allah; dan bagi orang-orang tidak percaya, azab yang pedih.

Tiga ayat zahara yang tiada kaitan dengan penceraian (tetapi bermaksud menyokong) adalah:

9:4. Kecuali orang-orang yang sekutukan yang dengan mereka kamu telah buat perjanjian, kemudian mereka tidak kurangkan kamu sedikit pun, dan tidak juga sokong seseorang pun terhadap kamu. Dengan mereka, sempurnakanlah perjanjian kamu sampai tempoh mereka; sesungguhnya Allah suka orang-orang bertakwa.

33:26. Dan Dia turunkan orang-orang daripada ahli Kitab yang menyokong mereka dari kubu-kubu mereka, dan lemparkan ketakutan yang amat sangat ke dalam hati mereka; sebahagian kamu bunuh, sebahagian kamu tawan.

60:9. Allah hanya larang kamu terhadap orang-orang yang memerangi kamu dalam agama, dan mengusir kamu daripada tempat tinggal kamu, dan menyokong dalam pengusiran kamu, untuk kamu jadikan mereka sahabat-sahabat. Dan sesiapa yang jadikan mereka sebagai sahabat-sahabat, maka mereka itu, merekalah orang-orang zalim.

- A Concordance of the Qur'an ms 1339

 


Tambahan pada 2 Disember 2010:


Tafarraqa
- to scatter, seperate, be divided, split up dan lain

~ terdapat satu sahaja ayat yang berkaitan dengan penceraian.


3:103. Dan berpegangteguhlah kamu pada tali Allah, semuanya, dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu Dia satukan hati-hati kamu, supaya dengan rahmat-Nya kamu jadi bersaudara. Kamu di pinggir lubang Api, dan Dia selamatkan kamu daripadanya. Begitulah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu dapat petunjuk.

3:105. Janganlah jadi seperti orang-orang yang berpecah belah, dan berselisih setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka; mereka itu, bagi mereka, azab yang besar,

4:128. Jika seorang perempuan takut akan kederhakaan, atau palingan daripada suaminya, tidak salah ke atas keduanya jika mereka membetulkan antara mereka; dan penyelesaian adalah lebih baik; dan jiwa condong kepada kehalobaan. Jika kamu buat baik, dan bertakwa, sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat.
4:129. Kamu tidak akan boleh buat adil antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu ingin sekali; maka jangan kamu condong dengan seluruh kecondongan sehingga kamu tinggalkannya seperti tergantung. Jika kamu betulkan dan bertakwa, sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.
4:130. Tetapi jika keduanya bercerai, Allah akan beri kecukupan kepada masing-masing daripada keluasan-Nya, dan Allah Merangkumi, Bijaksana.

6:153. Dan bahawa inilah jalan-Ku, lurus; maka kamu ikutlah ia, dan jangan ikut jalan-jalan yang berlainan supaya mereka tidak pecah belahkan kamu daripada jalan-Nya. Itu yang Dia wasiatkan kamu dengannya, supaya kamu bertakwa."

12:39. Manakah yang lebih baik, wahai rakan-rakanku yang sepenjara, banyak pemelihara yang berselisih, atau Allah Yang Satu, Yang Menakluki?

12:67. Dan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah masuk dari satu pintu gerbang; masuklah dari pintu-pintu yang berlainan. Namun begitu, aku tidak berguna kepada kamu sedikit pun terhadap Allah; putusan hanyalah bagi Allah. Kepada-Nya aku tawakal, dan kepada-Nya hendaklah semua tawakal, orang-orang yang tawakal."

30:14. Pada hari apabila Saat datang, pada hari itu, mereka berpecah belah.

42:13. Dia syariatkan bagi kamu sebagai agama apa yang Dia wasiatkan Nuh dengannya, dan apa yang Kami wahyukan kamu, dan apa yang Kami wasiatkan Ibrahim dengannya, dan Musa, dan Isa: "Lakukanlah agama, dan janganlah berpecah belah di dalamnya." Amatlah benci bagi orang-orang yang sekutukan pada apa yang kepadanya kamu seru mereka. Allah pilih kepadanya sesiapa Dia hendaki, dan Dia beri petunjuk kepadanya orang yang berkesesalan.

42:14. Mereka tidak berpecah belah kecuali setelah pengetahuan datang kepada mereka, kerana angkuh antara satu sama lain; dan kalau tidak kerana satu Kata yang terdahulu daripada Pemelihara kamu hingga satu tempoh yang dinyatakan, tentu ia diputuskan antara mereka. Tetapi orang-orang yang diwariskan al-Kitab sesudah mereka adalah dalam keraguan padanya, kebimbangan.

98:4. Dan mereka tidak berpecah belah, orang-orang diberi al-Kitab , melainkan setelah Bukti Yang Jelas datang kepada mereka.

- A Concordance of the Qur'an ms 437


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles