Kalimat puji di dalam al-Qur'an

 

Puji diterjemah daripada kalimat hamida, yang daripadanya lahir beberapa kata terbitan seperti hamd, yuhmadu, hamid dan mahmud.

Di bahagian kedua pula disenaraikan ayat-ayat yang mengandungi nama Allah iaitu Hamid bermaksud Terpuji.


1.
hamd:

1:2. Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam.

2:30. Dan apabila Pemelihara kamu berkata kepada para malaikat, "Aku akan letak di bumi khalifah (pengganti)." Mereka berkata, "Adakah Engkau letak di dalamnya orang yang akan buat kerosakan di dalamnya dan tumpahkan darah, sedang kami sanjung dengan memuji-Mu dan panggil Engkau Suci?" Dia berkata, "Sesungguhnya Aku tahu apa yang kamu tidak tahu."

6:1. Segala puji bagi Allah yang cipta langit dan bumi, dan buatkan gelap dan cahaya; kemudian orang-orang tidak percaya setarakan Pemelihara mereka.

6:45. Sisa terakhir kaum yang buat zalim dipotong. Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam!

7:43. Kami cabut perasaan dendam yang ada di dalam dada mereka; dan di bawah mereka mengalir sungai-sungai, dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang beri kami petunjuk kepada ini; sekiranya Allah tidak beri petunjuk kepada kami, tentu kami tidak akan dapat petunjuk. Sesungguhnya Rasul-Rasul Pemelihara kami telah datang dengan yang benar." Dan diumumkan, "Inilah Taman yang kamu diwariskan kerana apa kamu buat."

10:10. Seruan mereka di dalamnya, "Engkau disanjung, ya Allah", dan salam hormat mereka, "Salam", dan akhir seruan mereka, "Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam."

13:13. Guruh menyanjung dengan memuji-Nya, dan para malaikat, dalam ketakutan kepada-Nya. Dia utuskan halilintar, dan menimpa dengannya sesiapa Dia hendaki; namun begitu, mereka berbantah-bantah mengenai Allah; Dia yang kuat dalam kuasa.

14:39. Segala puji bagi Allah yang beri aku, walaupun aku tua, Ismail dan Ishak; sesungguhnya Pemeliharaku mendengar seruan (doa).

15:98. Dan sanjunglah kamu dengan memuji Pemelihara kamu, dan jadilah antara orang-orang yang sujud,

16:75. Allah buat satu persamaan: seorang hamba yang dimiliki tuannya yang tidak berkuasa terhadap sesuatu, dan orang yang Kami rezekikan daripada Kami Sendiri dengan rezeki yang baik, dan dia nafkahkan daripadanya secara rahsia dan terang-terangan. Adakah mereka sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.

17:44. Tujuh langit dan bumi dan sesiapa di dalamnya menyanjung-Nya; tiada sesuatu melainkan menyanjung dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak faham sanjungan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Penyantun, Pengampun.

17:52. Pada hari Dia seru kamu, lalu kamu sahut dengan memuji-Nya, dan kamu sangka kamu tidak tinggal melainkan sebentar sahaja."

17:111. Dan katakan, "Segala puji bagi Allah yang tidak ambil seorang anak, dan yang tidak ada sebarang sekutu dalam kerajaan, dan tidak juga sebarang wali (pelindung) daripada kerendahan diri." Dan agungkanlah Dia seagung-agungnya.

18:1. Segala puji bagi Allah yang turunkan kepada hamba-Nya Kitab, dan tidak buatkan padanya sebarang kebengkokan,

20:130. Maka sabarlah kamu atas apa mereka kata, dan lafazlah sanjungan Pemelihara kamu, sebelum terbit matahari, dan sebelum terbenamnya, dan sanjunglah dengan memuji Pemelihara kamu pada bahagian-bahagian malam, dan pada tepi-tepi siang, supaya kamu sangat puas hati.

23:28. Kemudian, apabila kamu sudah duduk di dalam kapal, dan orang-orang yang bersama kamu, katakanlah, 'Segala puji bagi Allah yang selamatkan kami daripada kaum yang zalim.'

25:58. Tawakallah kepada Yang Hidup, Yang Tidak Mati, dan sanjunglah dengan memuji-Nya. Cukuplah dengan Dia menyedari kesalahan-kesalahan hamba-hamba-Nya,

27:15. Dan Kami beri Daud dan Sulaiman pengetahuan, dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah, yang lebihkan kami di atas kebanyakan daripada hamba-hamba-Nya yang mukmin."

27:59. Katakanlah, "Segala puji bagi Allah, dan sejahtera ke atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih." Apa, adakah Allah yang lebih baik, atau apa yang mereka sekutukan?

27:93. Dan katakan, "Segala puji bagi Allah. Dia akan lihatkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, dan kamu akan kenalinya. Pemelihara kamu tidak lalai daripada apa kamu buat."

28:70. Dan Dia, Allah; tidak ada tuhan melainkan Dia. Bagi-Nya segala pujian pada permulaan dan akhir, dan bagi-Nya juga Putusan, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

29:63. Jika kamu tanya mereka, "Siapakah yang turunkan dari langit air, dan dengannya hidupkan bumi setelah ia mati?" mereka akan berkata, "Allah." Katakanlah, "Segala puji bagi Allah." Tidak, tetapi kebanyakan mereka tidak faham.

30:18. Bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi, pada waktu petang dan waktu zuhur kamu.

31:25. Jika kamu tanya mereka, "Siapakah yang cipta langit dan bumi?" mereka akan berkata, "Allah." Katakanlah, "Segala puji bagi Allah." Tidak, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.

32:15. Orang-orang yang percayai ayat-ayat Kami hanyalah yang apabila mereka diingatkan dengannya jatuh bersujud, dan mereka sanjung dengan memuji Pemelihara mereka, dan tidak sombong.

34:1. Segala puji bagi Allah yang kepunyaan-Nya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Bagi-Nya segala puji di akhirat; Dia Yang Bijaksana, Yang Menyedari.

35:1. Segala puji bagi Allah, Pemula langit dan bumi, yang buatkan malaikat-malaikat sebagai Rasul-Rasul yang mempunyai sayap-sayap, dua, dan tiga, dan empat, dengan menambahkan ciptaan seperti yang Dia hendaki. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

35:34. Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah hilangkan segala kesedihan daripada kami. Sesungguhnya Pemelihara kami Pengampun, Berterima Kasih,

37:182. Dan segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam.

39:29. Allah buat satu persamaan: seorang lelaki yang sekutu-sekutu berselisih padanya, dan seorang lelaki yang kepunyaan penuh seorang lelaki. Adakah keduanya sama dalam persamaan? Segala puji bagi Allah! Tidak, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.

39:74. Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang benar dalam janji-Nya kepada kami, dan Dia mewariskan kami bumi sebagai tempat tinggal di mana sahaja kami hendaki di Taman." Sangat baiknya upah bagi orang-orang yang beramal!

39:75. Dan kamu akan lihat para malaikat mengelilingi Arasy, mereka sanjung dengan memuji Pemelihara mereka; dan dengan adil perkara diputuskan antara mereka; dan dikatakan, "Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam."

40:7. Mereka yang membawa Arasy, dan mereka di sekelilingnya, menyanjung dengan memuji Pemelihara mereka, dan percayai-Nya, dan mereka minta ampun untuk orang-orang yang percaya, "Wahai Pemelihara kami, Engkau merangkumi segala sesuatu dalam pengasihan dan pengetahuan; maka ampunkanlah orang-orang yang bertaubat, dan ikut jalan Engkau, dan lindungilah mereka daripada azab Jahim.

40:55. Maka sabarlah kamu; sesungguhnya janji Allah benar, dan mintalah ampun atas kesalahan kamu, dan sanjunglah dengan memuji Pemelihara kamu pada waktu petang dan awal pagi.

40:65. Dia Yang Hidup; tidak ada tuhan melainkan Dia. Maka serulah Dia, dengan menuluskan agama untuk-Nya. Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam.

42:5. Langit hampir pecah di atas mereka, apabila malaikat-malaikat menyanjung dengan memuji Pemelihara mereka, dan minta ampun untuk orang-orang yang di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dia Yang Pengampun, Yang Pengasih.

45:36. Maka bagi Allah segala puji, Pemelihara langit dan Pemelihara bumi, Pemelihara semua alam.

50:39. Maka sabarlah kamu atas apa mereka kata, dan sanjunglah dengan memuji Pemelihara kamu, sebelum terbit matahari, dan sebelum terbenamnya,

52:48. Dan sabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu; sesungguhnya kamu adalah di bawah pengawasan (mata) Kami. Dan sanjunglah dengan memuji Pemelihara kamu ketika kamu bangkit,

64:1. Segala di langit dan bumi menyanjung Allah. Kepunyaan-Nya Kerajaan, dan kepunyaan-Nya puji-pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

110:3. Maka sanjunglah dengan memuji Pemelihara kamu, dan mintalah ampun kepada-Nya, sesungguhnya Dialah yang menerima taubat.


2.
yuhmadu:

3:188. Janganlah sangka orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka datangkan, dan suka dipuji atas apa yang mereka tidak buat; janganlah kamu sangka mereka aman daripada azab; dan bagi mereka, azab yang pedih.


3.
hamid:

9:112. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang memuji, orang-orang yang berpergian, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menyuruh pada yang baik dan melarang daripada yang mungkar, dan orang-orang yang menjaga had-had (hudud) Allah - dan berilah kamu berita gembira kepada orang-orang mukmin.


4.
mahmud:

17:79. Dan untuk malam, pada sebahagiannya, berjaga-jagalah dengannya sebagai amalan tambahan bagi kamu; mudah-mudahan Pemelihara kamu bangkitkan kamu kepada sebuah medan yang terpuji.


Nama Allah, Hamid

Nama tersebut diulang sebanyak 17 kali di dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang mengandunginya adalah:

2:267. Wahai orang-orang yang percaya, nafkahkanlah daripada benda-benda yang baik yang kamu usahakan, dan daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah bermaksud yang buruk-buruk daripadanya untuk kamu nafkahkan, sedang kamu tidak akan mengambilnya sendiri melainkan kamu picingkan sebelah mata padanya; dan ketahuilah bahawa Allah Kaya, Terpuji.

4:131. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kami telah wasiatkan kepada orang-orang diberi Kitab sebelum kamu, dan kepada kamu, "Takutilah Allah." Jika kamu tidak percaya, maka kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi; Allah Kaya, Terpuji.

11:73. Mereka berkata, "Apa, adakah kamu berasa hairan pada perintah Allah? Pengasihan Allah dan keberkatan-Nya ke atas kamu, wahai ahli Rumah! Sesungguhnya Dia Terpuji, Cemerlang."

14:1. Alif Lam Ra. Sebuah Kitab yang Kami turunkan kepada kamu supaya kamu keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Pemelihara mereka ke jalan Yang Perkasa, Yang Terpuji.

14:8. Dan Musa berkata, "Jika kamu tidak berterima kasih (kafir), kamu dan sesiapa yang di bumi kesemuanya, namun begitu, sesungguhnya Allah Kaya, Terpuji."

22:24. Dan mereka diberi petunjuk pada ucapan yang baik, dan mereka diberi petunjuk pada jalan Yang Terpuji.

22:64. Kepunyaan-Nya apa yang di langit, dan apa yang di dalam bumi; sesungguhnya Allah, Dia Yang Kaya, Yang Terpuji.

31:12. Sesungguhnya Kami beri Luqman kebijaksanaan; "Berterimakasihlah kepada Allah. Sesiapa berterima kasih, dia berterima kasih hanya untuk dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak berterima kasih (kafir), maka sesungguhnya Allah Kaya, Terpuji."

31:26. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi; sesungguhnya Allah, Dia Yang Kaya, Yang Terpuji.

34:6. Orang-orang diberi pengetahuan melihat bahawa apa diturunkan kepada kamu daripada Pemelihara kamu adalah yang benar, dan ia beri petunjuk pada jalan Yang Perkasa, Yang Terpuji.

35:15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan (fakir) Allah, dan Dia Yang Kaya, Yang Terpuji.

41:42. Kepalsuan tidak datang kepadanya dari hadapannya, dan tidak juga dari belakangnya; satu penurunan daripada yang Bijaksana, Terpuji.

42:28. Dan Dia yang turunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dia bukakan pengasihan-Nya; Dia Yang Wali (Pelindung), Yang Terpuji.

57:24. Orang-orang yang kikir, dan menyuruh manusia supaya jadi kikir. Dan sesiapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia Yang Kaya, Yang Terpuji.

60:6. Kamu ada teladan yang baik pada mereka bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan Hari Akhir. Dan sesiapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia Yang Kaya, Yang Terpuji.

64:6. Itu adalah kerana Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas, dan kemudian mereka berkata, “Apa, adakah manusia yang beri petunjuk kepada kami?” Oleh kerana itu mereka tidak percaya, dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Kaya, Terpuji.

85:8. Mereka mendendami mereka hanya kerana mereka percayai Allah, Yang Perkasa, Yang Terpuji,


Kalimat Pilihan

Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles