Kalimat lurus di dalam al-Qur'an


Lurus diterjemah daripada beberapa kalimat yang terbit daripada tiga kata akar iaitu Qaf Wau Mim, Ha Nun Fa, dan Ra Syin Dal.

 

Qaf Wau Mim

~ menerbitkan 14 kalimat dengan pelbagai makna, misalan, qama (berdiri), maqam (makam Ibrahim), qawm (kaum), qiyamah (kiamat), aqama (lakukan ~ solat), dan istaqama yang diterjemah kepada "lurus".


Istaqama

~ daripadanya terbit yastaqimu, istaqim, dan mustaqim; kesemua ayat-ayat mereka disenaraikan di bawah, dan kebanyakan daripadanya terdapat pada frasa "jalan lurus".


1:6. Tunjukkan kami jalan lurus.

2:142. Orang-orang bodoh antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka daripada kiblat (haluan) yang mereka hadap dahulu?" Katakanlah, "Kepunyaan Allah Timur dan Barat; Dia beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki pada jalan lurus."

2:213. Manusia adalah umat yang satu, kemudian Allah bangkitkan Nabi-Nabi sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran, dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan yang benar untuk Dia hakimkan antara manusia mengenai apa yang mereka selisihkan. Hanya orang-orang yang diberikannya berselisih, setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka, kerana angkuh antara mereka; kemudian Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang percaya pada yang benar mengenai apa yang dalamnya mereka selisihkan, dengan izin-Nya; dan Allah beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki pada jalan lurus.

3:51. Sesungguhnya Allah Pemeliharaku, dan Pemelihara kamu; maka sembahlah Dia. Inilah (al-Qur'an) jalan yang lurus.'"

3:101. Bagaimanakah kamu boleh tidak percaya sedang kepada kamu ayat-ayat Allah dibacakan, dan Rasul-Nya berada di kalangan kamu? Sesiapa berpegang teguh kepada Allah, dia diberi petunjuk pada jalan lurus.

4:66. ...... dan jika mereka lakukan seperti apa yang mereka ditegur, tentu itu lebih baik bagi mereka, dan lebih kuat untuk teguhkan mereka.
4:67. Dan kemudian, pasti kami beri mereka, daripada sisi Kami, upah yang besar,
4:68. Dan beri mereka petunjuk pada jalan lurus.

4:174. Wahai manusia, satu bukti telah datang kepada kamu daripada Pemelihara kamu, dan Kami turunkan kepada kamu satu cahaya (al-Qur'an) yang terang.
4:175. Maka orang-orang yang percaya kepada Allah, dan berpegang teguh kepada-Nya, sungguh, Dia akan masukkan mereka ke dalam pengasihan daripada-Nya, dan pemberian, dan beri mereka petunjuk kepada-Nya di jalan lurus.

5:15. ...... Telah datang kepada kamu daripada Allah satu cahaya, dan sebuah Kitab yang jelas.
5:16. Allah beri petunjuk kepada siapa ikuti kepuasan hati-Nya pada jalan-jalan kesejahteraan, dan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya; dan Dia beri petunjuk kepada mereka pada jalan lurus.

6:38. ...... Kami tidak alpakan sesuatu di dalam al-Kitab; kemudian kepada Pemelihara mereka, mereka akan dikumpulkan.
6:39. Dan orang-orang yang dustakan ayat-ayat Kami adalah pekak dan bisu, dalam kegelapan. Sesiapa Allah hendak, Dia sesatkan, dan sesiapa Dia hendak, Dia letakkannya di atas jalan lurus.

6:87. Dan daripada bapa-bapa mereka, dan keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka; dan Kami memilih mereka, dan Kami beri mereka petunjuk pada jalan lurus.
6:88. Itu petunjuk Allah; Dia beri petunjuk dengannya kepada siapa Dia hendaki daripada hamba-hamba-Nya; sekiranya mereka orang-orang yang sekutukan, nescaya sia-sialah bagi mereka apa yang mereka telah buat.

6:126. Inilah jalan Pemelihara kamu, yang lurus; sesungguhnya Kami telah jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengingati.

6:153. Dan bahawa inilah jalan-Ku, lurus; maka kamu ikutlah ia, dan jangan ikut jalan-jalan yang berlainan supaya mereka tidak pecah belahkan kamu daripada jalan-Nya. Itu yang Dia wasiatkan kamu dengannya, supaya kamu bertakwa."

6:161. Katakanlah, "Bagiku, Pemeliharaku telah beri aku petunjuk pada jalan lurus, agama yang betul, anutan Ibrahim, seorang yang lurus; dia bukanlah orang yang sekutukan."

7:16. Berkata, "Oleh kerana Engkau telah menyalahkan aku, maka sungguh, aku akan duduk kepada mereka di jalan Engkau yang lurus,

9:7. Bagaimanakah ada bagi orang-orang yang sekutukan satu perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali orang-orang yang dengan mereka kamu buat perjanjian di Masjidil Haram; selama mereka berlaku lurus terhadap kamu, kamu berlakuluruslah terhadap mereka; sesungguhnya Allah suka orang-orang bertakwa.

10:25. Dan Allah menyeru ke tempat kediaman sejahtera; Dia beri petunjuk kepada siapa Dia hendaki pada jalan lurus.

10:89. Berkata, "Seruan (doa) kamu (Musa) disahuti; maka hendaklah kamu berlaku lurus, dan jangan ikut jalan orang-orang yang tidak tahu."

11:56. Sesungguhnya aku tawakal kepada Allah, Pemeliharaku dan Pemelihara kamu; tidak ada makhluk yang merayap melainkan Dia mengambilnya daripada ubun-ubun. Sesungguhnya Pemeliharaku adalah di atas jalan lurus.

11:112. Maka hendaklah kamu berlaku lurus, sebagaimana kamu diperintah, dan sesiapa yang bertaubat bersama kamu; dan janganlah kamu melampaui batas; sesungguhnya Dia lihat apa kamu buat.

15:41. Berkata Dia, "Ini, bagi-Ku, adalah jalan lurus,

16:76. Allah buat satu persamaan: dua lelaki, seorang daripada mereka bisu, tidak berkuasa terhadap sesuatu, dan dia menjadi beban kepada tuannya - di mana sahaja dia hadapkannya, dia tidak datangkan kebaikan. Adakah dia sama dengan orang yang menyuruh pada keadilan, dan berada di atas jalan lurus?

16:121. Yang mensyukuri (berterima kasih) akan rahmat-Nya; Dia memilihnya (Ibrahim), dan Dia berikannya petunjuk pada jalan lurus.

17:35. Dan tepatilah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; itulah yang lebih baik, dan lebih baik kesudahannya.

19:36. Sesungguhnya Allah, Pemeliharaku dan Pemeliharamu; maka sembahlah Dia. Ini jalan lurus.

22:54. Dan supaya orang-orang diberi pengetahuan tahu bahawa ia yang benar daripada Pemelihara kamu, dan percayainya, dan hati mereka merendahkan kepada-Nya; dan sesungguhnya Allah selamanya beri petunjuk kepada orang-orang yang percaya pada jalan lurus.

22:67. Kami tentukan bagi tiap-tiap umat satu peribadatan yang mereka korbankan. Jangan mereka bertengkar dengan kamu dalam urusan, dan kamu serulah Pemelihara kamu; sesungguhnya kamu adalah di atas petunjuk yang lurus.

23:73. Sesungguhnya kamu seru mereka ke jalan lurus,

24:46. Maka Kami turunkan ayat-ayat yang menjelaskan; Allah beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki pada jalan lurus.

26:182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus,

36:2. Demi al-Qur'an yang bijaksana.
36:3. Sesungguhnya kamu adalah di kalangan para utusan,
36:4. Di atas jalan lurus.
36:5. Penurunan daripada Yang Perkasa, Yang Pengasih,

36:61. Dan bahawa kamu hendaklah menyembah Aku? Inilah jalan lurus.

37:117. Dan Kami beri mereka Kitab yang jelas,
37:118. Dan beri mereka petunjuk pada jalan lurus,

41:6. Katakanlah, "Aku hanyalah seorang manusia yang serupa dengan kamu. Kepadaku diwahyukan bahawa Tuhan kamu Tuhan Yang Satu; maka berlakuluruslah kepada-Nya, dan mintalah ampun kepada-Nya, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang sekutukan,

41:30. Orang-orang yang berkata, "Pemelihara kami Allah", kemudian mereka meluruskan (teguhkan) pendirian, kepada mereka malaikat-malaikat turun, dengan berkata, "Jangan takut, dan jangan sedih; gembiralah dengan Taman yang kamu telah dijanjikan.

42:15. Oleh kerana itu, kamu serulah, dan berlakuluruslah sebagaimana kamu diperintah; jangan ikut keinginan mereka, dan katakan, "Aku percaya kepada mana-mana Kitab yang Allah turunkan; aku diperintah supaya berlaku adil antara kamu. Allah Pemelihara kami, dan Pemelihara kamu. Bagi kami amalan-amalan kami, dan bagi kamu, amalan-amalan kamu; tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu; Allah akan kumpul kita bersama, dan kepada-Nya kepulangan."

42:52. Begitulah Kami wahyukan kamu Roh daripada perintah Kami. Kamu tidak tahu apakah al-Kitab itu, dan tidak juga keimanan; tetapi Kami membuatnya satu cahaya, yang dengannya Kami beri petunjuk kepada siapa yang Kami hendaki daripada hamba-hamba Kami. Dan kamu, sesungguhnya kamu beri petunjuk pada jalan lurus,

43:43. Maka berpegangteguhlah kamu pada apa yang diwahyukan kepada kamu; sesungguhnya kamu adalah di atas jalan lurus.

43:61. Ia adalah pengetahuan mengenai Saat; janganlah ragu-ragu mengenainya, dan ikutlah aku. Inilah jalan lurus.

43:64. Sesungguhnya Allah, Dia Pemeliharaku dan Pemelihara kamu; maka sembahlah Dia; inilah jalan lurus."

46:13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Pemelihara kami Allah", dan kemudian meluruskan (teguhkan), maka tiadalah ketakutan pada mereka, dan tidaklah mereka bersedih.

46:30. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, kami telah dengar sebuah Kitab yang diturunkan selepas Musa, mengesahkan apa yang sebelumnya, beri petunjuk pada yang benar dan pada jalan lurus.

48:2. Kerana Allah ampunkan kamu atas kesalahan-kesalahan kamu, yang lalu dan yang kemudian, dan menyempurnakan rahmat-Nya ke atas kamu, dan beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus,

48:20. Allah menjanjikan kamu rampasan perang yang banyak untuk diambil; ini Dia segerakan kepada kamu, dan tahankan tangan-tangan manusia daripada kamu, dan supaya ia jadi satu ayat bagi orang-orang mukmin, dan untuk beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus,

67:22. Apa, adakah orang yang berjalan terlungkup di atas mukanya (wajahnya) lebih dapat petunjuk daripada orang yang berjalan tegak di atas jalan lurus?

72:16. Sekiranya mereka lurus (tegak) di atas jalan (tarekat), tentu Kami beri mereka minum daripada air yang melimpah,

81:27. Tiadalah ia, melainkan Peringatan bagi semua alam,
81:28. Bagi sesiapa antara kamu yang hendak menempuh jalan yang lurus,

 

Ha Nun Fa

~ hanya satu kalimat terbit daripadanya iaitu:


Hanif (jamak hunafa) bermaksud upright, true, atau "lurus".

2:135. Dan mereka berkata, "Hendaklah kamu jadi Yahudi atau Kristian, dan kamu akan dapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, tetapi anutan Ibrahim, seorang yang lurus, dan dia bukan orang yang sekutukan."

3:67. Tidak, Ibrahim sebenarnya bukanlah seorang Yahudi, dan bukan juga seorang Kristian, tetapi dia seorang Muslim, dan seorang yang lurus, dan dia bukan daripada orang-orang yang sekutukan.

3:95. Katakanlah, "Allah berkata benar, maka ikutlah anutan Ibrahim, seorang yang lurus, dan bukanlah dia orang yang sekutukan."

4:125. Dan siapakah lebih baik anutannya daripada orang yang tundukkan wajahnya (kehendaknya) kepada Allah, sedang dia seorang buat baik, dan yang ikut agama Ibrahim, seorang yang lurus? Dan Allah ambil Ibrahim sebagai seorang sahabat.

6:79. Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang mulakan langit dan bumi; seorang yang lurus, dan bukanlah aku daripada orang-orang yang sekutukan."

6:161. Katakanlah, "Bagiku, Pemeliharaku telah beri aku petunjuk pada jalan lurus, agama yang betul, anutan Ibrahim, seorang yang lurus; dia bukanlah orang yang sekutukan."

10:105. Dan, 'Tegakkanlah wajah (muka / kehendak) kamu kepada agama, seorang yang lurus, dan janganlah kamu jadi daripada orang-orang yang sekutukan.

16:120. Sesungguhnya Ibrahim ialah satu umat yang patuh kepada Allah, seorang yang lurus, dan bukan orang yang sekutukan.

16:123. Kemudian Kami wahyukan kamu, "Ikutlah anutan Ibrahim, seorang yang lurus, dan bukan orang yang sekutukan."

22:31. Sebagai seorang yang lurus kepada Allah, tidak sekutukan-Nya; kerana sesiapa sekutukan Allah, ia seakan-akan dia jatuh dari langit dan burung-burung menyambarnya, atau angin terbangkannya ke dalam sebuah tempat yang jauh.

30:30. Maka tegakkanlah wajah kamu kepada agama, seorang yang lurus - keaslian Allah yang dengannya memulakan manusia. Tidak ada pertukaran dalam ciptaan Allah. Itu agama yang betul; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

98:5. Mereka diperintah hanya untuk sembah Allah, dengan menuluskan agama untuk-Nya, orang-orang yang lurus, dan untuk melakukan solat, dan memberi zakat - itulah agama yang betul.

 

Ra Syin Dal

~ daripadanya terbit 5 kalimat, tetapi dua sahaja yang diterjemah kepada lurus.


Rashad dan Rashad
- bermaksud rectitude atau sifat lurus, kejujuran.


18:10. Apabila pemuda-pemuda mencari perlindungan di dalam gua, dengan berkata, "Wahai Pemelihara kami, berikan kami pengasihan daripada Engkau, dan sediakanlah kami dengan kelurusan dalam urusan kami."

18:24. Tetapi hanya, "Jika Allah hendak"; dan ingatlah akan Pemelihara kamu apabila kamu lupa, dan katakan, "Mudah-mudahan Pemeliharaku beri petunjuk kepadaku pada sesuatu yang lebih dekat dengan yang lurus daripada yang ini."

40:29. Wahai kaumku, hari ini kerajaan kepunyaan kamu, yang berkuasa di bumi. Tetapi siapakah yang menolong kita terhadap bencana Allah, jika ia datang kepada kita?" Firaun berkata, "Aku hanya lihatkan kepada kamu apa yang aku lihatkan; aku hanya beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus."

40:38. Kemudian berkata orang yang percaya, "Wahai kaumku, ikutlah aku, dan aku akan beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus.

72:10. Maka kami tidak tahu sama ada kejahatan dihendaki bagi orang-orang yang di bumi, atau sama ada Pemelihara mereka hendak kelurusan bagi mereka.

72:14. Dan sebahagian daripada kami muslim, dan sebahagian daripada kami menyimpang. Mereka yang tunduk patuh mencari kelurusan hati,

72:21. Katakanlah, “Sesungguhnya aku tidak miliki kuasa kepada kamu, sama ada untuk mudarat atau untuk kelurusan.”

 

Rashada - to go aright, to be on the right way, .... rectitude, right judgement .... one who is rightly minded.

~ daripadanya terbit yarshudu, rushd, rashid; kesemua ayat mereka disenaraikan di bawah:


2:186. Dan apabila hamba-hamba-Ku tanya kamu mengenai Aku, Aku lebih dekat untuk sahut seruan orang yang menyeru apabila dia seru kepada-Ku; maka hendaklah mereka sahut Aku, dan hendaklah mereka percayai Aku supaya mereka menjadi benar.

2:256. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang benar telah jelas daripada yang salah. Maka sesiapa yang tidak percaya kepada Thagut, dan percayai Allah, dia berpegang pada pemegang yang paling kukuh, yang tidak akan putus; Allah Mendengar, Mengetahui.

4:6. Ujilah anak-anak yatim sehingga mereka sampai umur perkahwinan; kemudian, jika kamu lihat mereka berfikiran waras, serahkanlah kepada mereka harta mereka, dan jangan kamu memakannya dengan membazir, dan tergesa-gesa bahawa mereka sudah dewasa. Jika sesiapa kaya, maka hendaklah dia menahan diri; jika fakir, biarkanlah dia makan dengan baik. Apabila kamu serah kepada mereka harta mereka, adakanlah saksi-saksi ke atas mereka; cukuplah Allah jadi penghitung.

7:146. Aku akan palingkan daripada ayat-ayat-Ku orang-orang yang sombong di bumi, dengan tanpa patut; dan jika mereka lihat tiap-tiap ayat, mereka tidak akan percayainya, dan jika mereka lihat jalan yang benar, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan, dan jika mereka lihat jalan salah, mereka akan mengambilnya sebagai jalan. Itu kerana mereka dustakan ayat-ayat Kami, dan lalai terhadapnya."

18:66. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku ikut kamu supaya kamu ajar aku, daripada apa kamu telah diajar, putusan yang betul?"

21:51. Kami beri Ibrahim sebelum itu kelurusan hatinya kerana Kami tahu dia,

49:7. Dan ketahuilah bahawa Rasul Allah adalah di kalangan kamu. Jika dia mentaati kamu dalam kebanyakan urusan, kamu akan menderita; tetapi Allah jadikan cinta pada keimanan kepada kamu, nampakkannya indah di dalam hati kamu, dan Dia jadikan kamu benci pada ketidakpercayaan (kekafiran), dan kefasiqan, dan keingkaran. Mereka itu, merekalah yang berfikiran waras.

72:2. Ia beri petunjuk pada yang benar. Kami percaya kepadanya, dan kami tidak akan sekutukan Pemelihara kami dengan sesiapa.

 

Rashid - one who is right-minded


11:78. Dan kaumnya datang kepadanya, berlari-lari ke arahnya, dan sejak dahulu mereka buat jahat. Dia berkata, "Wahai kaumku, inilah anak-anak perempuanku; mereka lebih bersih bagi kamu. Maka takutilah Allah, dan jangan aibkan aku pada tetamu-tetamu aku. Apa, adakah tidak ada seorang lelaki antara kamu yang berfikiran waras?"

11:87. Mereka berkata, "Wahai Shuaib, adakah solat kamu suruh kamu supaya kami tinggalkan apa yang bapa-bapa kami sembah, atau untuk buat seperti yang kami hendaki dengan harta-harta kami? Kamu penyantun, berfikiran waras."

11:97. Kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya; tetapi mereka ikut perintah Firaun, dan perintah Firaun adalah tidak waras.

 

Arshada - one who guides or directs

18:17. Dan kamu lihat matahari, apabila ia naik, condong dari gua mereka ke kanan, dan apabila ia membenam, meninggalkan mereka di sebelah kiri, sedang mereka berada di rekahan yang luas. Itu adalah satu daripada ayat-ayat Allah; sesiapa Allah beri petunjuk, dia dapat petunjuk yang benar, dan sesiapa Dia sesatkan, kamu tidak akan dapati baginya seorang wali untuk menunjukkan.
 

Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis
kepada Pengurus Laman