Kalimat buat baik di dalam al-Qur'an

Sila rujuk artikel Buat Baik


Buat baik diterjemah daripada kalimat ahsana dan terbitannya. Ayat-ayat mengandunginya disenaraikan di bawah:


2:58. Dan apabila Kami berkata, "Masuklah bandaraya ini, dan makanlah dengan senang daripadanya di mana sahaja kamu hendaki, dan masuklah pada pintu gerbang dengan bersujud, dan katakan, 'Tidak membebankan'; Kami akan ampunkan kamu atas pelanggaran-pelanggaran kamu, dan tambahkan kepada orang-orang buat baik."

2:83. Dan apabila Kami ambil perjanjian Bani Israil: "Kamu tidak akan sembah sesuatu melainkan Allah, dan buat baik kepada ibu bapa, dan sanak saudara yang dekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin; dan katakan yang baik kepada manusia, dan lakukan solat, dan berikan zakat." Kemudian kamu berpaling, kecuali sedikit daripada kamu, dan kamu palingkan.

2:112. Ia, sesiapa yang tundukkan wajahnya (mukanya/kehendaknya) kepada Allah, sedang dia seorang buat baik, maka upahnya adalah di sisi Pemeliharanya, dan tiadalah ketakutan pada mereka, dan tidaklah mereka bersedih.

2:178. Wahai orang-orang yang percaya, dituliskan (ditetapkan) bagi kamu ialah pembalasan (qisas), mengenai orang yang dibunuh - orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan; tetapi, jika sesuatu dimaafkan kepadanya oleh saudaranya, maka hendaklah mengikutinya dengan baik, dan hendaklah bayarannya dibuat dengan baik. Itu adalah satu keringanan bagi kamu daripada Pemelihara kamu, dan satu pengasihan; dan sesiapa mencabuli sesudah itu, baginya azab yang pedih.

2:195. Dan nafkahkanlah (belanjakanlah) di jalan Allah, dan jangan lemparkan diri-diri kamu dengan tangan-tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan, tetapi buat baik; sesungguhnya Allah suka orang-orang buat baik.

2:229. Penceraian (talak) adalah dua kali; kemudian tahan dengan baik, atau lepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil daripada apa kamu sudah beri mereka kecuali keduanya takut bahawa mereka tidak dapat lakukan had-had (hudud) Allah. Jika kamu takut mereka tidak dapat lakukan had-had Allah, maka tidak salah ke atas mereka untuk dia (isteri) menebus dengannya. Itu had-had Allah; jangan mencabulinya. Sesiapa mencabuli had-had Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

2:236. Tidak ada kesalahan ke atas kamu jika kamu ceraikan perempuan-perempuan sedang kamu belum sentuh mereka, dan tidak juga tetapkan sebarang bahagian untuk mereka; namun demikian, berilah peruntukan untuk mereka - orang yang mewah menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya - satu peruntukan dengan baik; satu kewajipan bagi orang-orang buat baik.

3:133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Pemelihara kamu, dan kepada sebuah taman yang luasnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang bertakwa,
3:134. Yang nafkahkan dalam kesenangan dan kesusahan, dan
tahan kemarahan mereka, dan maafkan manusia; dan Allah suka orang-orang buat baik,
3:135. Yang, apabila mereka lakukan satu kesumbangan, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, mengingati Allah dan
minta ampun atas kesalahan-kesalahan mereka, dan siapakah yang akan ampunkan kesalahan-kesalahan melainkan Allah? Dan mereka tidak berterusan dalam apa yang mereka lakukan sedang mereka mengetahuinya.

3:146. Dan berapa ramainya Nabi yang bersamanya ramai telah berperang, dan mereka yang ber-Pemelihara tidak jadi lemah kerana apa yang timpa mereka di jalan Allah, dan tidak lemah, dan tidak juga tunduk; dan Allah suka orang-orang yang sabar.
3:147. Tiada lain mereka
kata kecuali ucapan mereka, "Wahai Pemelihara kami, ampunkanlah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan apa yang membazir (berlebihan) dalam urusan kami, dan teguhkanlah kaki kami, dan tolonglah kami terhadap kaum tidak percaya."
3:148. Dan Allah beri mereka ganjaran dunia, dan sebaik-baik ganjaran akhirat, dan Allah suka orang-orang buat baik.

3:172. Dan orang-orang yang sahut Allah dan Rasul-Nya setelah luka timpa mereka - bagi orang-orang antara mereka yang buat baik dan bertakwa adalah upah yang besar.

4:36. Sembahlah Allah, dan jangan sekutukan sesuatu dengan-Nya. Buat baik kepada ibu bapa, dan kepada sanak saudara yang dekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran yang kerabat, dan jiran yang jauh (bukan kerabat), dan teman di sebelah kamu, dan musafir, dan apa yang tangan-tangan kanan kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong, membanggakan diri,

4:62. Bagaimanakah ia, apabila mereka ditimpa penderitaan kerana apa yang tangan-tangan mereka sendiri dahulukan, kemudian mereka datang kepada kamu, bersumpah dengan Allah, "Kami hanya hendak yang baik dan pendamaian"?

4:125. Dan siapakah lebih baik anutannya daripada orang yang tundukkan wajahnya (kehendaknya) kepada Allah, sedang dia seorang buat baik, dan ikut agama Ibrahim, seorang yang lurus? Dan Allah ambil Ibrahim sebagai seorang sahabat.

4:128. Jika seorang perempuan takut akan kederhakaan, atau palingan daripada suaminya, tidak salah ke atas keduanya jika mereka membetulkan antara mereka; dan penyelesaian adalah lebih baik; dan jiwa condong kepada kehalobaan. Jika kamu buat baik, dan bertakwa, sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat.

5:13. Maka kerana memecahkan perjanjian mereka, Kami laknatkan mereka, dan jadikan hati mereka keras. Mereka kelirukan perkataan-perkataan daripada makna-maknanya, dan mereka lupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diingatkan; dan kamu tidak akan berhenti melihat pengkhianatan daripada mereka, kecuali sedikit antara mereka. Namun begitu, maafkanlah mereka dan ketepikanlah; sesungguhnya Allah suka orang-orang buat baik.

5:82. Sungguh, kamu dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang percaya ialah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sekutukan; dan sungguh kamu dapati mereka yang paling dekat dalam kasih sayang terhadap orang-orang yang percaya ialah orang-orang yang berkata, "Kami adalah orang-orang Kristian"; itu adalah kerana sebahagian mereka adalah paderi-paderi dan rahib-rahib, dan mereka tidak sombong.
5:83. Dan apabila mereka dengar apa diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata kerana mereka kenali yang benar. Mereka berkata, "Wahai Pemelihara kami, kami percaya, maka tuliskanlah kami antara para saksi.
5:84. Tidakkah kami patut percayai Allah, dan yang benar yang datang kepada kami, dan inginkan supaya Pemelihara kami masukkan kami berserta kaum yang salih?"
5:85. Dan Allah ganjari mereka kerana apa yang mereka
kata, dengan taman-taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya; itulah balasan ke atas orang-orang buat baik.

5:93. Tidak salah ke atas orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , mengenai apa yang mereka makan jika mereka bertakwa, dan percaya, dan buat kerja-kerja baik , dan kemudian bertakwa, dan percaya, kemudian bertakwa, dan buat baik; Allah suka orang-orang buat baik.

6:80. Kaumnya mendebatnya. Dia berkata, "Adakah kamu hendak debat aku mengenai Allah, dan Dia beri petunjuk kepadaku? Aku tidak takut pada apa kamu sekutukan dengan-Nya, kecuali jika Pemeliharaku hendak sesuatu. Pemeliharaku merangkumi segala sesuatu dalam pengetahuan-Nya; tidakkah kamu ingatinya?
6:81. Bagaimanakah aku boleh takut pada apa kamu sekutukan, sedang kamu tidak takut kamu
sekutukan Allah dengan apa Dia tidak turunkan kepada kamu sebarang kuasa? Manakah antara dua golongan yang lebih berhak dengan keamanan jika kamu tahu?"
6:82. Orang-orang yang percaya, dan tidak campuradukkan iman mereka dengan kezaliman; bagi merekalah keamanan, dan merekalah orang-orang yang dapat petunjuk yang benar.
6:83. Itu hujah Kami yang kami beri Ibrahim terhadap kaumnya. Kami naikkan darjat siapa yang Kami hendaki; sesungguhnya Pemelihara kamu Bijaksana, Mengetahui.
6:84. Dan kami beri dia Ishak, dan Yaakub - masing-masing Kami beri petunjuk. Dan Nuh, Kami beri petunjuk sebelum itu, dan daripada keturunannya, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun - begitulah Kami balas orang-orang buat baik.
6:85. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Elias; masing-masing termasuk orang-orang salih.
6:86. Dan Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut; masing-masing Kami lebihkan di atas semua alam.
6:87. Dan daripada bapa-bapa mereka, dan keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka; dan Kami memilih mereka, dan Kami beri mereka petunjuk pada jalan lurus.
6:88. Itu petunjuk Allah; Dia beri petunjuk dengannya kepada siapa Dia hendaki daripada hamba-hamba-Nya; sekiranya mereka orang-orang yang sekutukan, nescaya sia-sialah bagi mereka apa mereka buat.

6:151. Katakanlah, "Marilah, aku akan bacakan apa yang Pemelihara kamu haramkan kamu: bahawa kamu tidak sekutukan sesuatu dengan-Nya, dan buat baik kepada ibu bapa, dan tidak membunuh anak-anak kamu kerana kemiskinan; Kami beri rezeki kepada kamu, dan kepada mereka; dan bahawa kamu tidak dekati sebarang kesumbangan, yang nampak atau yang tersembunyi, dan bahawa kamu tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan patut. Itu yang Dia wasiatkan kamu dengannya, supaya kamu faham.

6:154. Kemudian kami beri Musa al-Kitab, yang sempurna bagi orang buat baik, dan penjelasan bagi segala sesuatu, dan sebagai satu petunjuk, dan satu pengasihan, supaya mereka percayai pertemuan dengan Pemelihara mereka.
6:155. Ini ialah sebuah Kitab yang Kami turunkan, yang diberkati; maka ikutlah ia, dan bertakwalah supaya kamu dikasihani.

7:55. Serulah Pemelihara kamu dengan rendah diri dan dengan berahsia; Dia tidak suka orang-orang yang mencabuli.
7:56. Jangan buat kerosakan di bumi setelah ia dibetulkan, dan serulah kepada-Nya dengan rasa takut, dan penuh harapan. Sesungguhnya pengasihan Allah dekat dengan orang-orang buat baik.

7:161. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Tinggallah di bandaraya ini, dan makanlah daripadanya di mana sahaja kamu hendaki; dan katakan, 'Tidak membebankan'; dan masuklah pada pintu gerbang, dengan bersujud. Kami akan ampun kamu atas pelanggaran-pelanggaran kamu, dan tambahkan kepada orang-orang buat baik."

9:91. Tidak salah ke atas orang-orang yang lemah, dan ke atas orang-orang yang sakit, dan ke atas orang-orang yang tidak dapati sesuatu untuk dinafkahkan, jika mereka jujur kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Tidak ada jalan terhadap orang-orang buat baik; Allah Pengampun, Pengasih.

9:99. Dan antara orang-orang Arab percayai Allah dan Hari Akhir, dan mereka ambil apa yang mereka nafkahkan untuk pemberian sebagai mendekatkan mereka dengan Allah, dan salawat (doa mohon ampun) Rasul. Sesungguhnya itu satu pemberian untuk mereka, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam pengasihan-Nya; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.
9:100. Dan orang-orang yang mendahului, yang terawal daripada penghijrah-penghijrah (muhajirin), dan penolong-penolong (ansar), dan orang-orang ikut mereka dalam buat baik - Allah sangat puas hati terhadap mereka, dan mereka sangat puas hati terhadap-Nya; dan Dia sediakan bagi mereka taman-taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, dan selamanya; itulah kemenangan yang besar.

9:119. Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah, dan jadilah bersama orang-orang yang benar.
9:120. Tiadalah bagi penduduk Kota, dan bagi orang-orang Arab di sekitar mereka, untuk tinggal di belakang Rasul Allah, dan untuk lebih suka diri mereka daripada diri dia; itu kerana mereka tidak ditimpa kehausan, dan tidak juga keletihan, dan tidak juga kekosongan di jalan Allah, dan tidak juga mereka pijak sebarang pijakan yang menimbulkan kemarahan orang-orang tidak percaya, dan mereka tidak juga peroleh sesuatu perolehan daripada sebarang musuh, melainkan ditulis bagi mereka sebagai amalan yang salih; sesungguhnya Allah tidak sia-siakan upah orang-orang buat baik.

10:25. Dan Allah menyeru ke tempat kediaman sejahtera; Dia beri petunjuk kepada siapa Dia hendaki pada jalan lurus.
10:26. Bagi orang-orang buat baik adalah yang paling baik, dan tambahan; tiada kegelapan, dan tiada juga kehinaan akan menutupi muka-muka mereka. Mereka itulah penghuni-penghuni Taman, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

11:114. Dan lakukan solat pada dua tepi siang, dan awal malam; sesungguhnya perbuatan baik menghilangkan kejahatan. Itu adalah satu peringatan bagi orang-orang yang mahu ingat.
11:115. Dan sabarlah kamu, kerana sesungguhnya Allah tidak sia-siakan upah orang-orang buat baik.

12:22. Dan apabila dia dewasa, kami beri dia putusan dan pengetahuan. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik.
12:23. Dan perempuan yang di dalam rumahnya dia digoda, menutup pintu-pintu. Dia (perempuan) berkata, "Marilah kepadaku!" Dia berkata, "Pada Allah berlindung! Sesungguhnya pemeliharaku (tuanku) telah beri aku tempat tinggal yang baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak beruntung."

12:36. Dan masuk penjara bersama dia, dua orang pemuda. Berkata seorang daripada mereka, "Aku lihat (bermimpi) bahawa aku memerah arak (anggur)." Berkata yang lain, "Aku lihat bahawa aku membawa di atas kepalaku roti, yang burung-burung memakan sebahagiannya. Beritahulah kami interpretasinya; kami lihat bahawa kamu adalah antara orang-orang buat baik."

12:56. Maka Kami teguhkan Yusuf di bumi untuk dia menetap di mana sahaja dia hendaki, dan Kami tidak sia-siakan upah orang-orang buat baik.

12:78. Mereka berkata, "Wahai al-aziz (yang perkasa), dia mempunyai bapa yang sangat tua; maka ambillah salah seorang antara kami untuk mengganti tempatnya; kami lihat bahawa kamu adalah antara orang-orang buat baik."

12:90. Mereka berkata, "Mengapa, adakah kamu benar-benar Yusuf?" Dia berkata, "Aku Yusuf. Ini saudaraku. Sungguh, Allah telah berbudi baik kepada kami. Sesiapa bertakwa dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak sia-siakan upah orang-orang buat baik."

12:100. Dan dia naikkan kedua ibu bapanya ke atas arasy (singgahsana); dan yang lain, jatuh bersujud kepadanya. Berkata, "Ayah, inilah interpretasi mimpi saya yang dahulu; Pemelihara saya telah membuatnya benar. Dia telah berbudi baik kepada saya apabila Dia keluarkan saya dari penjara, dan Dia datangkan kamu dari gurun setelah syaitan selisihkan antara saya dan saudara saya. Pemelihara saya halus terhadap apa Dia hendaki; sesungguhnya Dialah Yang Mengetahui, Yang Bijaksana.

16:30. Dan dikatakan kepada orang-orang bertakwa, "Apakah yang Pemelihara kamu turunkan?" Mereka berkata, "Baik!" Bagi orang-orang buat baik di dunia, baik; dan sungguh, tempat kediaman akhirat adalah lebih baik; sangat baiknya tempat tinggal orang-orang bertakwa,

16:90. Sesungguhnya Allah menyuruh buat keadilan, dan buat baik, dan memberi sanak saudara; dan Dia melarang kesumbangan, dan kemungkaran, dan keangkuhan, dengan menegurkan kamu supaya kamu mengingati.

16:125. Serulah ke jalan Pemelihara kamu dengan kebijaksanaan dan teguran yang baik, dan debatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia sangat-sangat tahu orang-orang yang sesat daripada jalan-Nya, dan Dia sangat-sangat tahu orang-orang yang dapat petunjuk.
16:126. Dan jika kamu membalas, balaslah dengan yang serupa apa kamu dibalas
(ditimpa), dan sesungguhnya jika kamu sabar, ia yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
16:127. Dan sabarlah; kesabaran kamu hanya dengan (pertolongan) Allah. Dan jangan sedih terhadap mereka, dan jangan kamu dalam kesempitan kerana apa yang mereka
perdayakan.
16:128. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang bertakwa, dan orang-orang buat baik.

17:7. "Jika kamu buat baik, ia adalah bagi jiwa kamu sendiri kamu buat baik, dan jika kamu buat jahat, ia adalah kepadanya yang serupa." Kemudian, apabila janji yang akhir datang, untuk memburuk-burukkan muka-muka kamu, dan untuk masuk masjid sebagaimana mereka masuk pada kali pertama, dan untuk membinasakan, dengan kebinasaan, apa yang mereka meninggikan.

17:23. Pemelihara kamu tentukan bahawa kamu tidak sembah sesuatu melainkan Dia, dan buat baik kepada ibu bapa, sama ada seorang atau kedua-dua mereka telah sampai umur tua di sisi kamu, maka jangan berkata kepada mereka, "Cis!", dan jangan juga herdik mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia.

18:30. Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , sesungguhnya Kami tidak sia-siakan upah orang yang amalannya baik.

18:104. Orang-orang yang usahanya jadi sesat di dalam kehidupan dunia sedang mereka sangka mereka buat perbuatan baik.

22:37. Dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, dan tidak juga darahnya, tetapi ketakwaan daripada kamu akan sampai kepada-Nya. Begitulah Dia tundukkan mereka untuk kamu, supaya kamu agungkan Allah atas petunjuk yang Dia beri kamu. Dan kamu berilah berita gembira kepada orang-orang buat baik.

28:14. Dan apabila dia dewasa, dan dia tegap, kami beri dia putusan, dan pengetahuan; begitulah Kami balas orang-orang buat baik.

28:77. Tetapi carilah, dengan apa yang Allah beri kamu, tempat kediaman akhir, dan jangan lupakan bahagian kamu di dunia ini; dan buat baik, sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Dan jangan cari untuk buat kerosakan di bumi; sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang buat kerosakan."

29:69. Tetapi orang-orang yang berjuang untuk Kami, sungguh, Kami akan beri petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan Kami; dan sesungguhnya Allah adalah berserta orang-orang buat baik.

31:2. Inilah ayat-ayat al-Kitab yang bijaksana,
31:3. Untuk satu petunjuk dan satu pengasihan bagi orang-orang buat baik,
31:4. Yang melakukan solat, dan memberi zakat, dan
mereka yakin akan akhirat.
31:5. Mereka itu adalah di atas petunjuk daripada Pemelihara mereka; mereka itulah orang-orang beruntung.

31:22. Dan sesiapa yang tundukkan wajahnya (mukanya/kehendaknya) kepada Allah, sedang dia seorang buat baik, dia berpegang pada pemegang paling kukuh; dan kepada Allah kesudahan segala perkara.

32:7. yang mencipta segala sesuatu dengan baik. Dan Dia memulakan ciptaan manusia daripada tanah liat,

33:28. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, "Jika kamu hendak kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah, aku akan beri peruntukan untuk kamu, dan lepaskan kamu dengan pelepasan yang manis.
33:29. Tetapi jika kamu hendakkan Allah, dan Rasul-Nya, dan tempat kediaman akhir, sesungguhnya Allah sediakan bagi orang-orang buat baik antara kamu dengan upah yang besar."

37:75. Nuh telah panggil Kami; dan betapa sangat baiknya Penyahut!
37:76. Dan Kami selamatkannya dan keluarganya daripada kecemasan yang besar,
37:77. Dan Kami buatkan keturunannya orang-orang yang kekal,
37:78. Dan Kami meninggalkannya di kalangan orang-orang yang akhir.
37:79. "sejahtera ke atas Nuh di kalangan semua alam!"
37:80. Begitulah Kami
balas orang-orang buat baik,
37:81. Dia adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.

37:104. Kami memanggilnya, "Wahai Ibrahim,
37:105. Kamu telah mengesahkan visi; begitulah Kami
balas orang-orang buat baik.

37:109. "sejahtera ke atas Ibrahim!"
37:110. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik.

37:113. Dan Kami berkatinya, dan Ishak; dan daripada keturunan mereka, sebahagian buat baik, dan sebahagian buat zalim yang nyata terhadap diri-diri mereka sendiri.

37:120. "Sejahtera ke atas Musa dan Harun!"
37:121. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik,

37:130. "sejahtera ke atas Elias!"
37:131. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik.

39:10. Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang percaya, takutilah Pemelihara kamu. Bagi orang-orang buat baik di dunia ini baik, dan bumi Allah luas. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibayar upah mereka sepenuhnya tanpa hitungan."

39:33. Dan orang yang datang dengan kebenaran dan mengesahkannya, mereka itu, merekalah orang-orang bertakwa.
39:34. Mereka dapati apa sahaja mereka hendaki di sisi Pemelihara mereka; itulah balasan ke atas orang-orang buat baik,
39:35. Supaya Allah lepaskan daripada mereka yang paling jahat mereka telah buat, dan balas mereka dengan upah paling baik daripada apa mereka telah buat.

39:58. Atau ia berkata, apabila ia melihat azab, "Sekiranya aku dapat kembali lagi, dan jadi antara orang-orang buat baik."
39:59. "Ia benar! Ayat-ayat-Ku telah datang kepada kamu, tetapi kamu dustakannya, dan kamu menyombong, dan kamu termasuk orang-orang tidak percaya (kafir)."

40:64. Allah yang buatkan untuk kamu, bumi, sebuah tempat yang tetap, dan langit, bangunan; dan Dia membentuk kamu, dan membentuk kamu dengan baik, dan rezekikan kamu dengan benda-benda yang baik. Demikianlah itulah Allah, Pemelihara kamu, maka berkatnya Allah, Pemelihara semua alam.

46:12. Dan sebelumnya Kitab Musa, untuk satu imam, dan satu pengasihan; dan ini sebuah Kitab yang mengesahkan, dalam lidah (bahasa) Arab, untuk beri amaran kepada orang-orang buat kezaliman , dan berita gembira kepada orang-orang buat baik.

46:15. Kami wasiatkan manusia, bahawa dia buat baik kepada ibu bapanya; ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah; pengandungannya dan penyusuannya tiga puluh bulan. Sehingga, apabila dia sampai dewasa, dan sampai empat puluh tahun, dia berkata, "Wahai Pemeliharaku, sediakanlah aku supaya aku berterima kasih atas rahmat Engkau, yang dengannya Engkau rahmati aku dan bapa dan ibuku, dan supaya aku buat kerja-kerja baik yang memuaskan hati Engkau, dan betulkanlah aku, dan juga pada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang muslim (tunduk patuh)."

51:15. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam taman-taman dan mata-mata air,
51:16. ambil apa sahaja yang Pemelihara mereka beri mereka; merekalah orang-orang buat baik sebelum itu.
51:17. Sedikit daripada malam mereka tidur,
51:18. Dan pada waktu sebelum dinihari, mereka minta ampun,
51:19. Dan orang yang meminta-minta, dan orang yang merempat, ada bahagian dalam harta mereka.

53:31. Kepunyaan Allah segala apa di langit dan segala apa di bumi, supaya Dia membalas orang-orang yang buat jahat kerana apa yang mereka kerjakan, dan membalas orang-orang buat baik dengan yang paling baik.
53:32. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kesumbangan, kecuali kesalahan kecil - sesungguhnya Pemelihara kamu luas dalam ampunan-Nya. Dia sangat-sangat tahu mengenai kamu apabila Dia tumbuhkan kamu dari bumi, dan apabila kamu belum dilahirkan di dalam rahim ibu-ibu kamu; maka jangan menganggap diri kamu suci; Dia sangat-sangat tahu siapa yang bertakwa.

55:60. Adakah balasan untuk yang baik selain daripada yang baik?

64:3. Dia cipta langit dan bumi dengan yang benar, dan Dia membentuk kamu, dan membentuk kamu dengan baik; dan kepada-Nya kepulangan.

65:11. Seorang Rasul dengan membacakan kamu ayat-ayat Allah yang menjelaskan, supaya Dia keluarkan orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik dari kegelapan kepada cahaya. Sesiapa percayai Allah, dan buat kerja-kerja baik , Dia akan masukkannya ke taman-taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai; di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya, dan selamanya. Sesungguhnya Allah sediakan baginya rezeki yang baik.

77:41. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam lindungan dan mata air,
77:42. Dan buah-buahan seperti mereka inginkan.
77:43. “Makan dan minumlah dengan puas dan cukup, kerana apa kamu buat.”
77:44. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik.

- Concordance, halaman 554


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis
kepada Pengurus Laman