Surah 38
SAD
(88 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 

38:1. Sad. Demi al-Qur'an yang mengandungi Peringatan.

38:2. Tidak, tetapi orang-orang tidak percaya adalah dalam kemuliaan dan perpecahan. 

38:3. Berapa banyaknya generasi yang Kami telah musnahkan sebelum mereka, dan mereka memanggil, tetapi bukanlah masanya untuk melepaskan. 

38:4. Dan mereka hairan bahawa seorang pemberi amaran telah datang kepada mereka daripada kalangan mereka; dan orang-orang tidak percaya berkata, "Ini seorang ahli sihir yang berdusta. 

38:5. Apa, adakah dia jadikan tuhan-tuhan Satu Tuhan? Sesungguhnya ini sesuatu yang aneh." 

38:6. Dan pembesar-pembesar mereka bertolak, "Jalanlah! sabarlah pada tuhan-tuhan kamu; ini sesuatu yang dihendaki. 

38:7. Kami belum dengar hal ini dalam anutan yang akhir; sungguh, ini adalah satu rekaan. 

38:8. Apa, adakah Peringatan diturunkan kepada dia antara kita semua?" Tidak, tetapi mereka adalah dalam keraguan mengenai Peringatan-Ku; tidak, mereka belum lagi merasakan azab-Ku. 

38:9. Atau, adakah mereka perbendaharaan pengasihan Pemelihara kamu, Yang Perkasa, Yang Pemberi?

38:10. Atau, adakah kepunyaan mereka kerajaan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya? Maka hendaklah mereka menaiki jalan-jalannya! 

38:11. Satu tentera golongan-golongan dikalahkan di sana!

38:12. Telah dustakan sebelum mereka, kaum Nuh, dan Ad, dan Firaun daripada pasak-pasak khemah, 

38:13. Dan Tsamud, dan kaum Lut, dan penduduk Aikah - mereka itulah golongan-golongan. 

38:14. Tiada satu pun yang tidak dustakan Rasul-Rasul, maka wajarlah balasan-Ku. 

38:15. Mereka ini hanyalah menantikan satu Teriakan yang padanya tidak ada tangguh. 

38:16. Mereka berkata, "Wahai Pemelihara kami, segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum Hari Perhitungan."

38:17. Sabarlah atas apa mereka kata, dan ingatlah akan hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; dia seorang yang kembali. 

38:18. Bersama dia Kami tundukkan gunung-gunung untuk menyanjung pada waktu petang dan matahari terbit,

38:19. Dan burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masing kembali kepadanya. 

38:20. Kami menguatkan kerajaannya, dan memberinya kebijaksanaan, dan ucapan yang menetapkan. 

38:21. Sudahkah berita perdebatan datang kepada kamu? Apabila mereka memanjat mihrab (tempat ibadat),

38:22. Apabila mereka masuk kepada Daud, dan dia terkejut dari mereka; dan mereka berkata, "Janganlah takut; kami adalah dua orang yang berbantahan - seorang daripada kami menyalahi yang lain; maka hakimkanlah antara kami dengan adil, dan janganlah melewati batas, dan tunjukkanlah kami jalan yang betul."

38:23. "Sesungguhnya ini saudaraku yang mempunyai sembilan puluh sembilan biri-biri betina, dan aku mempunyai seekor biri-biri betina. Lalu dia berkata, 'Serahkanlah ia untuk penjagaanku'; dan dia mengalahkan aku dalam ucapan."

38:24. Berkata, "Sesungguhnya dia menzalimi kamu dengan meminta biri-biri betina kamu untuk menambahkan biri-biri betinanya; dan sesungguhnya, kebanyakan orang yang bercampur (berkongsi) menyalahi satu sama lain, kecuali orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik - dan mereka adalah sedikit!" Dan Daud sangka Kami mengujinya; lalu dia minta ampun kepada Pemeliharanya dan dia jatuh, tunduk, dan dia berkesesalan.

38:25. Maka Kami ampunkannya terhadap itu, dan dia mempunyai sebuah tempat yang dekat di sisi Kami, dan tempat kembali yang baik. 

38:26. "Wahai Daud, sesungguhnya Kami lantik kamu sebagai khalifah (pengganti) di bumi; maka hakimkanlah antara manusia dengan adil, dan jangan ikut keinginan supaya ia tidak menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat daripada jalan Allah, bagi mereka, azab yang keras kerana mereka melupakan Hari Perhitungan." 

38:27. Kami tidak cipta langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, dengan sia-sia; demikianlah sangkaan orang-orang tidak percaya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang tidak percaya disebabkan oleh Api! 

38:28. Atau, adakah Kami akan buat orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik , seperti orang-orang yang buat kerosakan di bumi, atau, adakah Kami akan buat orang-orang bertakwa seperti orang-orang yang jahat? 

38:29. Sebuah Kitab Kami turunkan kepada kamu, diberkati, supaya mereka mengingati, dan supaya orang-orang empunya minda renungkan ayat-ayatnya. 

38:30. Dan kami beri Daud, Sulaiman; seorang hamba yang sangat baik! Sesungguhnya dia adalah orang yang kembali.

38:31. Pada waktu petang, ketika dikemukakan kepadanya kuda-kuda yang berdiri dengan satu kaki diangkat sedikit, 

38:32. Dia berkata, "Sesungguhnya aku cintai kecintaan pada benda-benda yang baik lebih daripada mengingati Pemeliharaku sehingga tersembunyi di belakang hijab (tabir). 

38:33. Kembalikanlah mereka kepadaku!" Dan dia mula mengusapi betis-betis dan leher-leher mereka. 

38:34. Sesungguhnya Kami telah uji Sulaiman, dan Kami lemparkan di atas takhtanya satu jasad; kemudian dia berkesesalan. 

38:35. Dia berkata, "Wahai Pemeliharaku, ampunkanlah aku, dan berilah aku sebuah kerajaan seperti yang tidak dijatuhkan kepada sesiapa sesudah aku; sesungguhnya Engkaulah Yang Pemberi." 

38:36. Maka Kami tundukkan untuknya angin, yang mengalir menurut perintahnya dengan nyaman ke mana sahaja dia timpakan, 

38:37. Dan syaitan-syaitan, tiap-tiap ahli binaan dan penyelam,

38:38. Dan yang lain juga, diikat bersama dalam belenggu.

38:39. Inilah kurniaan Kami; memberinya, atau menahannya, tanpa hitungan. 

38:40. Dan dia mempunyai sebuah tempat yang dekat di sisi Kami, dan tempat kembali yang baik. 

38:41. Dan ingatlah akan hamba Kami, Ayub; apabila dia panggil Pemeliharanya, "Sesungguhnya syaitan menyentuhku dengan keletihan dan azab." 

38:42. "Hentakkanlah kaki kamu! Ini adalah satu tempat mandi yang dingin, dan satu minuman." 

38:43. Dan kami beri dia keluarganya, dan yang serupa dengan mereka bersama mereka sebagai satu pengasihan daripada Kami, dan peringatan, bagi orang-orang empunya minda. 

38:44. Dan, "Ambillah di tangan kamu seikat rumput, dan pukullah dengannya, dan janganlah melanggar sumpah kamu." Sesungguhnya Kami dapati dia seorang yang sabar. Seorang hamba yang sangat baik! Sesungguhnya dia orang yang kembali. 

38:45. Dan ingatlah akan hamba-hamba Kami, Ibrahim, Ishak, dan Yaakub - yang mempunyai tangan (kekuatan) dan pandangan. 

38:46. Sesungguhnya Kami tuluskan mereka dengan sesucinya, mengingatkan Tempat Tinggal, 

38:47. Dan di sisi Kami, mereka adalah daripada orang-orang pilihan, yang terbaik. 

38:48. Dan ingatlah akan Ismail, Alyasa, dan Zulkifli; masing-masing adalah daripada orang-orang yang terbaik.

38:49. Ini adalah Peringatan; dan bagi orang-orang bertakwa, tempat kembali yang baik, 

38:50. Taman-Taman Adn, di mana pintu-pintunya dibuka untuk mereka, 

38:51. Di dalamnya mereka bersandar, dan di dalamnya mereka seru banyak buah-buahan, dan minuman, 

38:52. Dan di sisi mereka, perawan-perawan yang menahan gerlingan mereka, yang sebaya. 

38:53. "Inilah apa yang kamu dijanjikan pada Hari Perhitungan,

38:54. Sesungguhnya ini adalah rezeki Kami yang tidak akan habis." 

38:55. Semua ini; tetapi bagi orang-orang yang melampaui batas, tempat kembali yang buruk, 

38:56. Jahanam, di mana mereka dipanggang - satu buaian yang buruk! 

38:57. Semua ini; maka mereka merasainya - air yang mendidih dan nanah, 

38:58. Dan seksaan lain yang serupa jenisnya berpasangan.

38:59. "Ini adalah satu kumpulan yang menyerbu masuk bersama kamu; tidak ada Selamat Datang bagi mereka; mereka akan dipanggang di dalam Api." 

38:60. Mereka berkata, "Tidak, kamulah yang tiada Selamat Datang; kamu mendahulukannya untuk kami; maka buruknya suatu kestabilan!" 

38:61. Mereka berkata, "Wahai Pemelihara kami, sesiapa yang dahulukan ini untuk kami berilah dia azab dua kali ganda di dalam Api!" 

38:62. Mereka berkata, "Bagaimanakah dengan kami, bahawa kami tidak lihat orang-orang lelaki yang kami hitung di kalangan orang-orang jahat? 

38:63. Apa, adakah kami ambil mereka untuk buah ejekan? Atau, adakah penglihatan kami menyimpang daripada mereka?" 

38:64. Sesungguhnya itu benar - pertengkaran penghuni-penghuni-penghuni Api.

38:65. Katakanlah, "Aku hanyalah seorang pemberi amaran. Tidak ada sesuatu tuhan melainkan Allah, Yang Satu, Yang Menakluki, 

38:66. Pemelihara langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, Yang Perkasa, Yang Pengampun."

38:67. Katakanlah, "Ia adalah satu berita besar, 

38:68. Yang daripadanya kamu berpaling. 

38:69. Aku tidak ada pengetahuan mengenai pembesar-pembesar tertinggi apabila mereka bertengkar.

38:70. Hanya ini yang diwahyukan kepadaku, bahawa aku hanyalah seorang pemberi amaran yang jelas." 

38:71. Apabila Pemelihara kamu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku cipta seorang manusia daripada tanah liat. 

38:72. Apabila Aku telah membentuknya, dan hembus Roh-Ku ke dalamnya, jatuhlah kamu sujud kepadanya!" 

38:73. Kemudian para malaikat sujud, kesemuanya, 

38:74. Kecuali Iblis; dia sombong, dan termasuk orang-orang tidak percaya (kafir). 

38:75. Berkata, "Wahai Iblis, apakah yang halangi kamu daripada sujud kepada apa yang Aku telah cipta dengan tangan-Ku Sendiri? Adakah kamu menyombong, atau kamu termasuk orang-orang yang tinggi?" 

38:76. Berkata, "Aku lebih baik daripadanya; Engkau cipta aku daripada api, dan dia Engkau cipta daripada tanah liat." 

38:77. Berkata, "Maka keluarlah kamu darinya; kamu direjam.

38:78. Ke atas kamu laknat-Ku hingga Hari Agama (Pengadilan)."

38:79. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, tangguhkanlah aku hingga hari mereka dibangkitkan." 

38:80. Berkata, "Kamu adalah antara orang-orang yang ditangguhkan,

38:81. Hingga hari, waktu yang diketahui." 

38:82. Berkata, "Maka, demi kemuliaan Engkau, aku akan buat mereka bersalah, kesemuanya, 

38:83. Kecuali hamba-hamba Engkau antara mereka yang tulus." 

38:84. Berkatalah Dia, "Maka yang benar, Aku mengatakan yang benar, 

38:85. Sungguh, Aku akan penuhi Jahanam dengan kamu, dan dengan sesiapa antara mereka yang ikut kamu, kesemuanya." 

38:86. Katakanlah, "Aku tidak minta kepada kamu upah untuknya, dan tidak juga aku termasuk orang-orang yang melakukan mengikut kehendak mereka sendiri. 

38:87. Ia, tidak lain, melainkan Peringatan bagi semua alam,

38:88. Dan sungguh, kamu akan tahu beritanya selepas suatu waktu."

Daftar Surah